Piec SAS NWG 12,5 kW

Piec grzew­czy węglowy typu SAS NWG o nowoczes­nej kon­strukcji jest urządze­niem cieplnym o dol­nym spala­niu paliw stałych i trzy­cią­gowym układzie komór spali­nowych. Piece te wyko­nane są z blachy stalowej kon­strukcji spawanej*.

Kategoria:

Opis

Piec grzew­czy węglowy typu SAS NWG o nowoczes­nej kon­strukcji jest urządze­niem cieplnym o dol­nym spala­niu paliw stałych i trzy­cią­gowym układzie komór spali­nowych. Piece te wyko­nane są z blachy stalowej kon­strukcji spawanej*.
Niedo­puszczalne jest spale­nie mate­ri­ałów z tworzyw sztucznych. Zanieczyszcze­nie powierzchni wymi­en­nika prowadzi do obniże­nia sprawności kotła i pogorszenia pro­cesu spala­nia. Zabra­nia się stosowa­nia mate­ri­ałów łatwopal­nych (np. benzyna,nafta, roz­puszczal­nik) do roz­pala­nia kotła, może to przy­czynić się do pow­sta­nia pożaru lub wybuchu.

PIEC SAS NWG

Bez sterowa­nia, kocioł dol­nego spala­nia (niski) — węgiel, mieszanka z miałem, drewno

Rodzaj kotła: zasy­powy, uni­w­er­salny bez sterowania
Zakres mocy: 12,5 –200kW
Paliwa: węgiel kami­enny sorty­ment orzech, zastępczo z domieszką miału, drewno sezonowane
Rodzaj spala­nia: dolny sys­tem spalania
Mate­riał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 79,4÷85,0 %
Wyposaże­nie standardowe: miarkownik ciągu powi­etrza, ter­mometr, kratka zabez­piecza­jąca żar, kom­plet narzędzi do obsługi kotła, dźwig­nia ruszt ruchomych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW), kom­plet stopek reg­u­la­cyjnych (nie doty­czy kotłów pow. 36 kW)
Opcje: usy­tuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła
Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploa­towany zgod­nie z instrukcją, 2 lata na podze­społy elektroniczne
Cer­ty­fikaty: Znak CE, Świadectwo bada­nia na znak bez­pieczeństwa eko­log­icznego wydane przez IPChW w Zabrzu