Piec SAS GRO-ECO 29 kW

Piec SAS GRO-ECO jest urządze­niem nowoczes­nym, w pełni automaty­cznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowad­zona jest do min­i­mum. Jest on niskotem­per­atur­owym kotłem c.o. wyposażonym w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Jego kon­strukcja przys­tosowana została do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek.

Kategoria:

Opis

Piec grzew­czy typu SAS GRO-ECO charak­teryzuje odd­awanie dużej ilości ciepła przy niższej tem­per­aturze spalania. Dodatkowo piec c.o. wyposażony jest w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Kocioł posi­ada kor­pus wodny wyko­nany z blach stalowych kon­strukcji spawanej.

Piec SAS GRO-ECO stanowi kon­strukcję przys­tosowaną do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek. W kotle SAS GRO-ECO wyposażonym w retortę obro­tową (w opcji) ist­nieje możli­wość spala­nia również miału (wyty­czne w załąc­zonej instrukcji pro­du­centa palnika)Paliwo do pro­cesu spala­nia trans­portowane jest samoczyn­nie z usy­tuowanego obok kotła zasob­nika paliwa za pomocą poda­jnika ślimakowego.

W żeli­wnej retor­cie następują wszys­tkie pro­cesy prowadzące do spale­nia podawanego paliwa z udzi­ałem powi­etrza dostar­czanego wenty­la­torem nad­mu­chowym. W piecu Sas GRO-ECO nad pal­nikiem węglowym zaw­ies­zony jest żeli­wny deflek­tor — płyta promi­en­nikowa kieru­jąca promieniowanie cieplne na żar celem dopale­nia gazów pal­nych oraz rozprowadza­jąca równomiernie spaliny do wymi­en­nika ciepła. Popiół pow­stały w koń­cowej fazie spala­nia przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczyn­nie spada do komory popiel­nika, w której dla wygody eksploat­a­cyjnej umiejs­cowiona jest wycią­gana szu­flada popiel­ni­cowa. Wyposaże­nie kotła w retortę obro­tową pozwala również z doskon­ałym skutkiem spalać miał węglowy.

Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzy­ma­nia zadanej na sterown­iku tem­per­atury. Sterownik dokonuje więc ciągłych pomi­arów tem­per­atury wody w kotle i na jej pod­stawie odpowied­nio steruje pracą poda­jnika paliwa i wenty­la­tora. Jed­nocześnie sterownik steruje pracą pompy c.o. i cwu (jeżeli insta­lacja wyposażona jest w pompy). Zaletą pracy pieca jest prosta obsługa pole­ga­jąca na okre­sowym uzu­peł­ni­a­niu paliwa w zasob­niku i usunię­ciu popi­ołu z szu­flady popiel­ni­cowej bez konieczności wygasza­nia kotła. Po roz­pale­niu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploat­acja może odby­wać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okre­sie grzew­czym.

Piec Sas GRO-ECO posi­ada dodatkowe palenisko awaryjne — ruszt żeli­wny, który mon­tuje się po obu stronach retorty w komorze paleniskowej ( wyposaże­nie dodatkowe). W przy­padku uży­wa­nia retorty obro­towej nie zaleca się pale­nie na rusz­cie awaryjnym. Piec może również pra­cować poza sezonem grzew­czym w układzie z bojlerem ogrze­wa­jąc ciepłą wodę użytkową.