Piec SAS GRO-ECO 23 kW

Piec SAS GRO-ECO jest urządze­niem nowoczes­nym, w pełni automaty­cznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowad­zona jest do min­i­mum. Jest on niskotem­per­atur­owym kotłem c.o. wyposażonym w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Jego kon­strukcja przys­tosowana została do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek.

Kategoria:

Opis

Piec Sas GRO-ECO wyposażony został w układ automaty­cznego nawęglania komory paleniskowej. Kon­strukcja pieca przys­tosowana została do wysokoe­fek­ty­wnego spala­nia węgla kami­en­nego sorty­mentu groszek. Piec funkcjonuje wyko­rzys­tu­jąc dzi­ałanie zespołu złożonego z:- ślimakowego poda­jnika paliwa napędzanego motore­duk­torem,
– bezrusz­towego, samooczyszcza­jącego się paleniska w formie żeli­wnej retorty wyko­nanej w ksz­tał­cie kielicha,
– wenty­la­tora tłoczącego powi­etrze do paleniska-retorty,
– elek­tron­icznego sterown­ika tem­per­atury.

Paliwo do pro­cesu spala­nia trans­portowane jest samoczyn­nie z usy­tuowanego obok kotła zasob­nika paliwa za pomocą poda­jnika ślimakowego. W żeli­wnej retor­cie następują wszys­tkie pro­cesy prowadzące do spale­nia podawanego paliwa z udzi­ałem powi­etrza dostar­czanego wenty­la­torem nad­mu­chowym. Nad pal­nikiem węglowym zaw­ies­zony jest żeli­wny deflek­tor — płyta promi­en­nikowa kieru­jąca promieniowanie cieplne na żar celem dopale­nia gazów pal­nych oraz rozprowadza­jąca równomiernie spaliny do wymi­en­nika ciepła. Popiół pow­stały w koń­cowej fazie spala­nia przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczyn­nie spada do komory popiel­nika, w której dla wygody eksploat­a­cyjnej umiejs­cowiona jest wycią­gana szu­flada popiel­ni­cowa.

Wyposaże­nie pieca w retortę obro­tową pozwala również z doskon­ałym skutkiem spalać miał węglowy. Sprawne palenisko pieca Sas GRO-ECO pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzy­ma­nia zadanej na sterown­iku tem­per­atury. Sterownik dokonuje więc ciągłych pomi­arów tem­per­atury wody w kotle i na jej pod­stawie odpowied­nio steruje pracą poda­jnika paliwa i wenty­la­tora. Jed­nocześnie sterownik steruje pracą pompy c.o. i cwu (jeżeli insta­lacja wyposażona jest w pompy). Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa pole­ga­jąca na okre­sowym uzu­peł­ni­a­niu paliwa w zasob­niku i usunię­ciu popi­ołu z szu­flady popiel­ni­cowej bez konieczności wygasza­nia kotła. Po roz­pale­niu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploat­acja może odby­wać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okre­sie grzew­czym.

Piec Sas GRO-ECOposi­ada dodatkowe palenisko awaryjne — ruszt żeli­wny, który mon­tuje się po obu stronach retorty w komorze paleniskowej (wyposaże­nie dodatkowe). W przy­padku uży­wa­nia retorty obro­towej nie jest wskazane pale­nie na rusz­cie awaryjnym. Piec może również pra­cować poza sezonem grzew­czym w układzie z bojlerem ogrze­wa­jąc ciepłą wodę użytkową.